Projekt „Ocena wpływu nawozów fosforynowych na stan zdrowotny lasu zobrazowany za pomocą fotowoltaicznego SDL BSP” (HESOFF) realizowany jest wspólnie przez dwie instytucje: Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie.

Projekt jest zogniskowany na integracji innowacyjnych technologii z innowacyjnymi metodami kultywacji lasu. Zgodnie z tym rozróżniamy dwa podstawowe cele projektu:

  1. Ocena działania fosforynów jako elicytorów odporności drzew na patogeny z rodzaju Phytophthora.
  2. Implementacja i wprowadzenie do praktyki nowych metod oceny stanów lasu i efektywności kultywacji poprzez zobrazowanie ze Stratosferycznego Długotrwałego Lotu Bezzałogowego Statku Powietrznego (SDL DSP).

Działania merytoryczne podejmowane w Projekcie:

  1. Założenie powierzchni badawczych
  2. Oznaczanie początkowego stanu zdrowotności drzewostanów i warunków siedliska wybranych drzew na powierzchniach doświadczalnych
  3. Przygotowanie technologiczne platformy multisensorowej oraz integracja platformy z płatowcem i jego systemami pokładowymi. Wykonanie badań w locie płatowca z platformą multisensorową
  4. Przeprowadzenie zabiegów chemicznych
  5. Realizacja nalotu nad wybranymi obszarami leśnymi. Coroczny monitoring.
  6. Oznaczanie stanu zdrowotności drzewostanów i warunków siedliska wybranych drzew
  7. Oszacowanie wpływu fosforynów na zdrowotność badanych drzew i warunki siedliskowe.