O projekcie

Ocena stanu zdrowotnego lasów oraz wpływu działania fosforynów przy użyciu fotowoltaicznego SLE UAV 

LIFE11 ENV/PL/000459

Projekt HESOFF jest realizowany we współpracy Instytutu Lotnictwa w Warszawie i Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym oraz przy współfinansowaniu z Komisji Europejskiej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt jest zogniskowany na integracji innowacyjnych technologii z innowacyjnymi metodami kultywacji lasu. Zgodnie z tym rozróżniamy dwa podstawowe cele projektu:

  • Ocena działania fosforynów jako elicytorów odporności drzew na patogeny z rodzaju Phytophthora.
  • Implementacja i wprowadzenie do praktyki nowych metod oceny stanu lasu i efektywności kultywacji poprzez zobrazowania z lotu Bezzałogowego Statku Powietrznego (BSP).

Jest rzeczą powszechnie znaną, że teledetekcja może dostarczać dane o lesie w dużej i małej skali, a nawet przy centymetrowej rozdzielczości o pojedynczym drzewie. Jednak sprawna współpraca między dostawcą usług satelitarnych i małą instytucją badawczą jest dość trudna do urzeczywistnienia. Podobnie można powiedzieć o lokalnym samorządzie otrzymującym standardowe zdjęcia satelitarne niejako z półki. Jednak wykorzystując Bezzałogowe Statki Powietrzne (BSP), małe organizacje badawcze mogą nie tylko udoskonalić, ale nawet zharmonizować i zintegrować ich międzynarodową działalność w skali wszystkich obszarów Unii Europejskiej. Dzięki funkcji autopilota, BSP ma możliwość korzystania z automatycznego startu i lądowania, a ponadto rozwiązania typu stacja naziemna – interface, człowiek – urządzenie, mogą zapewnić rozstrzygnięcie wielu wyzwań w zakresie pomiarów i zobrazowania ziemi i morza. Typowo, las może być określany przez swoje własności jak dystrybucję wieku drzew, ich gatunki, gęstość, jakość podłoża, itp. Te charakterystyki mogą być uzyskiwane drogą wizualnej interpretacji zobrazowania z urządzeń pokładowych BSP. Po zakończeniu projektu HESOFF i pozytywnej weryfikacji jego wyników celowe byłoby opracowanie oprogramowania automatycznej segmentacji uzyskiwanych danych leśnych w celu minimalizacji interwencji manualnych analityka obrazowego. Łańcuch przetwarzania kilku filtracji, segmentacji i połączeń danych mógłby efektywnie i automatycznie dawać jednorodne warstwy interpretacyjne. Główne zbiory danych wejściowych byłyby VHM oraz obrazy z BSP. Ponadto, mogłaby być dołączona informacja o istniejącej infrastrukturze dróg i duktów leśnych, często analizowanych jako linie rozgraniczeń. Oczywiście nie wszystkie własności lasu mogą być uzyskiwane drogą teledetekcji wizualnej (np. charakterystyki gleby). Niemniej takie właściwości lasu jak spektralne indeksy obrazów które silnie korelują z gatunkami drzew, wysokość drzew czy struktura i gęstość drzew są możliwe już do pozyskania tą droga.