Projekt HESOFF jest realizowany w ramach Programu LIFE i jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Sam Program LIFE jest unijnym instrumentem finansowym wspierającym projekty związane z ochroną środowiska, ochroną przyrody i działaniami na rzecz klimatu w całej Unii Europejskiej. Od 1992r. LIFE współfinansował ponad 4500 projektów. W okresie finansowania 2014-2020 LIFE wniesie około 3 400 000 000 EUR na ochronę środowiska i klimatu.

Jednym z etapów realizacji projektu HESOFF, w ramach punktu piątego, „Zarządzanie i monitorowanie postępu projektu”, jest nawiązywanie kontaktów z innymi beneficjentami Programu LIFE w trakcie całego okresu wdrażania projektu. Działania tego typu pozwalają na wymianę cennych doświadczeń i wiedzy oraz  na promowanie projektu, jak również umożliwiają podjęcie trwałej współpracy z wykorzystaniem innowacyjnych technologii.

Do tej pory w ramach projektu HESOFF zostały nawiązane kontakty z następującymi beneficjentami LIFE:

1. LIFE FoResMit – Recovery of degraded coniferous Forests for environmental sustainability Restoration and climate change Mitigation

 • Odniesienie: LIFE14 CCM/IT/000905
 • Lokalizacja: Macedonia, Tracja (Grecja) oraz Toskania (Włochy)
 • Okres trwania: od 1 września 2015 r.  do 31 sierpnia 2019 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE FoResMit ma na celu zdefiniowanie wytycznych dotyczących dobrych praktyk leśnych w celu odbudowy zdegradowanych podmiejskich lasów iglastych we Włoszech i Grecji oraz przetestowanie i zweryfikowanie w terenie skuteczności zarządzania w zakresie przekształcania zdegradowanych lasów iglastych w realizację celów związanych z łagodzeniem zmiany klimatu.
 • Strona internetowa projektu: FoResMit

 

2. LIFE CLIMATREE – A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas

 • Odniesienie: LIFE14 CCM/GR/000635
 • Lokalizacja: Macedonia oraz południowo-wschodnia Grecja
 • Okres trwania: od 16 lipca 2015 r.  do 28 czerwca 2019 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE CLIMATREE ma na celu m.in. poprawienie i zaktualizowanie szacowanej ilości pochłaniania dwutlenku węgla w UE, opracowanie nowej metodologii rozliczania składowania dwutlenku węgla ze stałych upraw drzew czy poprawienie polityki rolnej i środowiskowej na poziomie mikro z jednoczesnym zapewnieniem narzędzi wspierających ocenę inwestycji związanych z uprawami drzew.
 • Strona internetowa projektu: CLIMATREE

 

3. LIFE elm – Restoration of Iberian elms (Ulmus minor and U. laevis) in the Tagus River basin

 • Odniesienie: LIFE13 BIO/ES/000556
 • Lokalizacja: Hiszpania
 • Okres trwania: od 1 lipca 2014 r.  do 30 września 2019 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE elm ma na celu m.in. ponowne wprowadzenie wiązów iberyjskich do siedlisk łęgowych o znaczeniu europejskim (obszary sieci Natura 2000) należących do dorzecza rzeki Tajo oraz włączenie ochrony wiązów iberyjskiej i ich bioróżnorodności do planów gospodarki leśnej i przepisów dotyczących ochrony przyrody. A także opracowanie technik rozmnażania in vitro siedmiu klonów iberyjskich (Ulmus minor).
 • Strona internetowa projektu: elm

 

4. BIGTREES4LIFE – The key role of big trees and mature forests in biodiversity conservation

 • Odniesienie: LIFE11 INF/ES/000672
 • Lokalizacja: Hiszpania
 • Okres trwania: od 1 stycznia 2013 r.  do 31 grudnia 2015 r.
 • Cel projektu: Projekt BIGTREES4LIFE miał na celu poprawę ochrony dużych drzew i dojrzałych lasów w hiszpańskiej sieci Natura 2000 i hiszpańskiej sieci obszarów chronionych poprzez, m.in. stworzenie „europejskiej sieci wymiany wiedzy na temat dużych drzew i dojrzałych lasów oraz ich ochrony” czy uwydatnienie zagrożeń, z jakimi borykają się te drzewa i lasy (m.in. masowe wyrąb lasów, pożary lasów, rozrastanie się miast, przemiany rolnicze czy choroby).
 • Strona internetowa projektu: BIGTREES4LIFE

 

5. LIFE ObservaTREE – an integrated early warning system for tree pests and diseases using citizen science

 • Odniesienie: LIFE12 ENV/UK/000731
 • Lokalizacja: Wielka Brytania
 • Okres trwania: od 1 października 2013 r.  do 1 października 2017 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE ObservaTREE ma na celu zademonstrowanie skutecznego systemu wczesnego ostrzegania o zdrowiu drzew, opartego na zaangażowaniu publicznym. Jego celem jest zgromadzenie wiedzy fachowej, zasobów właścicieli gruntów, przemysłu, środowisk akademickich i rządów, aby zidentyfikować wszelkie znaczące skutki nowych introdukcji roślin lub drzew. System przewiduje umożliwienie wczesnej interwencji w celu powstrzymania lub wyeliminowania zidentyfikowanych szkodników, w sposób, który wiąże się z mniejszymi kosztami środowiskowymi, krajobrazowymi i ekonomicznymi.
 • Strona internetowa projektu: ObservaTREE

 

6. LIFE EcosystemServices – Assessment of ecosystems and their services for nature biodiversity conservation and management

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/LV/000839
 • Lokalizacja: Łotwa
 • Okres trwania: od 1 czerwca 2014 r.  do 31 marca 2020 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE EcosystemServices ma na celu wprowadzenie innowacyjne podejścia do ochrony walorów przyrodniczych, równoważąc te wartości ze względami społecznymi i gospodarczymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie wiedzy, którą można wykorzystać przy wyborze scenariuszy rozwoju dla różnych regionów Łotwy i całego kraju, a także innych krajów UE. To innowacyjne podejście zostanie opracowane zgodnie z najlepszymi praktykami UE i wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych środowiska.
 • Strona internetowa projektu: EcosystemServices

 

7. LIFE MONIMET – Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques

 • Odniesienie: LIFE12 ENV/FI/000409
 • Lokalizacja: Środkowa i północna Finlandia, a także północna Ostrobothnia (Finlandia) oraz fińska część Morza Bałtyckiego
 • Okres trwania: od 2 września 2013 r.  do 1 września 2017 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE MONIMET miał na celu uzupełnienie braków wiedzy i lepsze zrozumienie przyszłego rozwoju bilansów dwutlenku węgla i wody oraz ich związku ze zmianą klimatu w strefach borealnych. Projekt zakładał stworzenie modeli regionalnych o wysokiej rozdzielczości, które  zostaną zastosowane do opisu zmian klimatu i powierzchni ziemi w odniesieniu do dwutlenku węgla i wody w różnych ekosystemy.
 • Strona internetowa projektu: MONIMET

 

8. Life+ SUBER: Integrative management for an improved adaptation of cork oak forests to climate change

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/ES/000255
 • Lokalizacja: Katalonia (Hiszpania)
 • Okres trwania: od 1 lipca 2014 r.  do 30 czerwca 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt Life+ SUBER ma na celu wdrożenie i zaprezentowanie nowych technik gospodarki leśnej dla europejskiego dębu korkowego (Quercus suber), w celu poprawy jego adaptacji i odporności na zmiany klimatyczne, co z kolei ma skutkować zwiększeniem szans na przetrwanie gatunku. Projekt zakłada zaproponowanie technik polegających na zidentyfikowaniu zagrożeń, takich jak: zmiany klimatyczne, szkodniki czy pożary lasów.
 • Strona internetowa projektu: SUBER

 

9. LIFEGENMON – LIFE for EUROPEAN FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/SI/000148
 • Lokalizacja: Słowenia
 • Okres trwania: od 2 lipca 2014 r.  do 30 czerwca 2020 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFEGENMON ma na celu opracowanie systemu „genetycznego monitorowania lasów” (FGM), który będzie służył jako system wczesnego ostrzegania, wykorzystywany w ocenie reakcji danego gatunku na zmiany środowiskowe w długoterminowej skali czasowej. Badania obejmują dwa gatunki drzew – buk zwyczajny (fagus sylvatica) oraz jodła pospolita (abies alba), a w ramach danego systemu, projekt zakłada m.in. wydanie podręczników.
 • Strona internetowa projektu: LIFEGENMON

 

10. LIFE- ELMIAS – Saving wooded Natura 2000 habitats from invasive alien fungi species on the Island of Gotland, Sweden

 • Odniesienie: LIFE12 NAT/SE/001139
 • Lokalizacja: Szwecja
 • Okres trwania: od 1 lipca 2013 r.  do 31 grudzień 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt ma na celu: wyeliminowanie holenderskiej choroby wiązów z Gotlandii; zapewnienie „korzystnego” stanu ochrony i trwałości zalesionych siedlisk, na które wpływa dana choroba; zabezpieczenie zrównoważonej populacji starych drzew na przyszłość oraz przygotowanie planu awaryjnego w przypadku krótkoterminowej porażki eliminacji  holenderskiej choroby wiązów.
 • Strona internetowa projektu: LIFE- ELMIAS

 

11. LIFE+ ForBioSensing PL – Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża Forest supported with remote sensing techniques

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/PL/000048
 • Lokalizacja: Polska
 • Okres trwania: od 1 października 2014 r.  do 30 czerwca 2021 r.
 • Cel projektu: Celem projektu ForBioSensing jest opracowanie i stosowanie metodyki monitorowania dla dużych obszarów leśnych za pomocą innowacyjnych technik. Obejmie to monitorowanie w skali punktowej (pomiary w terenie na próbnych powierzchniach) aż do monitorowania obszaru na dużą skalę z wykorzystaniem technik teledetekcji.
 • Strona internetowa projektu: LIFE+ ForBioSensing PL

 

12. Pelkosenniemi-Life – Promotion of public awareness and protection of aapa mires in Lapland

 • Odniesienie: LIFE06 NAT/FIN/000128
 • Lokalizacja: Laponia (Finlandia)
 • Okres trwania: od 1 sierpnia 2006 r.  do 30 października 2010 r.
 • Cel projektu: Projekt Pelkosenniemi-Life miał na celu zapewnienie odpowiedniego stanu ochrony torfowisk „Aapa”  oraz ważnych obszarów ptasich w strefie torfowisk „Perapa-Pohjola aapa” w środkowej Laponii. Celem projektu było przyczynienie się do rozwoju europejskiej sieci Natura 2000 dzięki ulepszonemu planowaniu zarządzania poprzez, m.in. nabywanie terenów prywatnych torfowisk „Aapa” czy przygotowywanie planów odtworzeń torfu.
 • Strona internetowa projektu: Pelkosenniemi

 

13. LIFENaturEtrade – NaturEtrade: creating a marketplace for ecosystem services

 • Odniesienie: LIFE12 ENV/UK/000473
 • Lokalizacja: Wielka Brytania
 • Okres trwania: od 1 lipiec 2013 r.  do 29 czerwiec 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFENaturEtrade ma na celu m.in. wypełnienie luki między badaniami naukowymi a polityką świadczenia usług ekosystemowych poprzez stworzenie nowego zestawu łatwych w użyciu narzędzi i mechanizmów do identyfikacji, mapowania i tworzenia w odniesieniu do rynku usług ekosystemowych w Europie. Projekt zakłada utworzenie internetowej platformy transakcyjnej – „NaturEtrade”.
 • Strona internetowa projektu: NaturEtrade

 

14. LIFE Green-Go!Carpathians – Green-Go! Local initiatives for deployment of green infrastructure within Natura 2000 sites in the Carpathians

 • Odniesienie: LIFE16 GIE/PL/000648
 • Lokalizacja: Polska
 • Okres trwania: od 1 sierpnia 2017  r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE Green-Go!Carpathians ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnych wspólnot karpackich w zakresie konieczności ochrony różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. W szczególności projekt promuje zieloną infrastrukturę, zwiększa świadomość potrzeby utrzymania i przywracania łączności ekologicznej oraz zwiększa poziom wiedzy na temat znaczenia usług ekosystemowych dla zrównoważonego rozwoju lokalnego.
 • Strona internetowa projektu: Green-Go!Carpathians

 

15. Resto-unio – Restoration of Unio crassus rivers in the luxembourgish Ardennes

 • Odniesienie: LIFE11 NAT/LU/000857
 • Lokalizacja: Luksemburg
 • Okres trwania: od 1 września 2012  r. do 28 lutego 2019 r.
 • Cel projektu: Celem projektu Resto-unio jest poprawa jakości siedlisk rzecznego omułka – Skójka gruboskorupowego (Unio crassus) w rzekach Our i Sûre w Luksemburgu. Projekt zakłada m.in.: zmniejszenie ilości drobnych osadów w dwóch obszarach Natura 2000, wprowadzenie nowej metody hodowli dla danego gatunku, uwolnienie nowych osobników w miejscu realizacji projektu, poprawienie łączności systemu rzecznego poprzez usunięcie przeszkód migracyjnych, co zwiększy populację ryb żywicielskich, np. Głowacza białopłetwego (Cottus gobio) czy Troci (Salmo trutta fario).
 • Strona internetowa projektu: Resto-unio

 

16. LIFE DI-CNG – Demonstration and validation of Direct Injection of CNG in vehicle engines and its environmental benefits

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/LU/000460
 • Lokalizacja: Luksemburg
 • Okres trwania: od 2 czerwca 2014  r. do 31 maja 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE DI-CNG ma na celu wykonanie dużego kroku w kierunku czystych pojazdów drogowych poprzez opracowanie i demonstrację nowej technologii wtrysku, która pozwoli na bezpośrednie wtłaczanie sprężonego gazu ziemnego (DI-CNG) do silników samochodowych. Zastosowanie takiej innowacyjnej technologii przyniesie ogromne redukcje emisji w porównaniu z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. Planowane rezultaty będzie można osiągnąć bez uszczerbku dla trwałości wtryskiwaczy i niezawodności oraz bezpieczeństwa silnika.
 • Strona internetowa projektu: LIFE DI-CNG

 

17. LIFE Riparian Forests – Restoration and conservation of riparian forests of habitat type *91Е0 in Natura 2000 sites and model areas in Bulgaria

 • Odniesienie: LIFE13 NAT/BG/000801
 • Lokalizacja: Bułgaria
 • Okres trwania: od 1 września 2014  r. do 28 lutego 2019 r.
 • Cel projektu: LIFE Riparian Forests ma na celu poprawę stanu ochrony siedliska priorytetowego 91E0*: lasy łęgowe. Cel ten zostanie osiągnięte poprzez bezpośrednie odtworzenie i poprawę jakości siedliska dzięki zastosowaniu szeregu technik i przetestowaniu alternatywnych metod leśnych. Projekt ma również na celu poprawę bazy wiedzy w zakresie odtwarzania i zarządzania tym siedliskiem poprzez opracowanie podręcznika. Planowane jest także osiągnięcie powiększonej świadomości społecznej, dzięki dotarciu do lokalnych grup w obszarze projektu.
 • Strona internetowa projektu: LIFE Riparian Forests

18. LIFE FORECCAsT – Forest: Climate Change Adaptation

 • Odniesienie: LIFE15 CCA/FR/000021
 • Lokalizacja: Francja
 • Okres trwania: od 1 lipca 2016  r. do 1 listopada 2019 r.
 • Cel projektu: LIFE FORECCAsT ma na celu  zapewnienie właścicielom lasów i zarządcom „Parc Naturel Régional du Haut Languedoc” środków do budowy strategii zarządzania, z uwzględnieniem zmian klimatu, której celem będzie ochrona ekosystemów leśnych na danym obszarze i zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora leśnego w zgodzie ze środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi wyzwaniami. Aby osiągnąć ten cel, jest przewidziane stworzenie aplikacji cyfrowej obejmującej m.in.  parametry klimatyczne i topograficzne w procesie decyzyjnym.
 • Strona internetowa projektu: LIFE FORECCAsT