The HESOFF project is implemented under the LIFE Program and is co-financed by the European Commission and the National Fund for Environmental Protection and Water Management. The LIFE Program itself is the EU’s financial instrument supporting environmental, nature conservation, and climate action projects throughout the European Union. From 1992. LIFE has co-financed over 4,500 projects. During the 2014-2020 funding period, LIFE will contribute approximately EUR 3,400,000,000 to protect the environment and climate.

One of the stages of the HESOFF project implementation, under the fifth point, “Managing and monitoring project progress”, is establishing contacts with other beneficiaries of the LIFE Program throughout the project implementation period. Activities of this type allow for the exchange of valuable experiences and knowledge and the promotion of the project, as well as for permanent cooperation with the use of innovative technologies.

So far, the HESOFF project has established contacts with the following LIFE beneficiaries:

1. LIFE FoResMit – Recovery of degraded coniferous Forests for environmental sustainability Restoration and climate change Mitigation

 • Odniesienie: LIFE14 CCM/IT/000905
 • Lokalizacja: Macedonia, Tracja (Grecja) oraz Toskania (Włochy)
 • Okres trwania: od 1 września 2015 r.  do 31 sierpnia 2019 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE FoResMit ma na celu zdefiniowanie wytycznych dotyczących dobrych praktyk leśnych w celu odbudowy zdegradowanych podmiejskich lasów iglastych we Włoszech i Grecji oraz przetestowanie i zweryfikowanie w terenie skuteczności zarządzania w zakresie przekształcania zdegradowanych lasów iglastych w realizację celów związanych z łagodzeniem zmiany klimatu.
 • Strona internetowa projektu: FoResMit

 

2. LIFE CLIMATREE – A novel approach for accounting & monitoring carbon sequestration of tree crops and their potential as carbon sink areas

 • Odniesienie: LIFE14 CCM/GR/000635
 • Lokalizacja: Macedonia oraz południowo-wschodnia Grecja
 • Okres trwania: od 16 lipca 2015 r.  do 28 czerwca 2019 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE CLIMATREE ma na celu m.in. poprawienie i zaktualizowanie szacowanej ilości pochłaniania dwutlenku węgla w UE, opracowanie nowej metodologii rozliczania składowania dwutlenku węgla ze stałych upraw drzew czy poprawienie polityki rolnej i środowiskowej na poziomie mikro z jednoczesnym zapewnieniem narzędzi wspierających ocenę inwestycji związanych z uprawami drzew.
 • Strona internetowa projektu: CLIMATREE

 

3. LIFE elm – Restoration of Iberian elms (Ulmus minor and U. laevis) in the Tagus River basin

 • Odniesienie: LIFE13 BIO/ES/000556
 • Lokalizacja: Hiszpania
 • Okres trwania: od 1 lipca 2014 r.  do 30 września 2019 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE elm ma na celu m.in. ponowne wprowadzenie wiązów iberyjskich do siedlisk łęgowych o znaczeniu europejskim (obszary sieci Natura 2000) należących do dorzecza rzeki Tajo oraz włączenie ochrony wiązów iberyjskiej i ich bioróżnorodności do planów gospodarki leśnej i przepisów dotyczących ochrony przyrody. A także opracowanie technik rozmnażania in vitro siedmiu klonów iberyjskich (Ulmus minor).
 • Strona internetowa projektu: elm

 

4. BIGTREES4LIFE – The key role of big trees and mature forests in biodiversity conservation

 • Odniesienie: LIFE11 INF/ES/000672
 • Lokalizacja: Hiszpania
 • Okres trwania: od 1 stycznia 2013 r.  do 31 grudnia 2015 r.
 • Cel projektu: Projekt BIGTREES4LIFE miał na celu poprawę ochrony dużych drzew i dojrzałych lasów w hiszpańskiej sieci Natura 2000 i hiszpańskiej sieci obszarów chronionych poprzez, m.in. stworzenie „europejskiej sieci wymiany wiedzy na temat dużych drzew i dojrzałych lasów oraz ich ochrony” czy uwydatnienie zagrożeń, z jakimi borykają się te drzewa i lasy (m.in. masowe wyrąb lasów, pożary lasów, rozrastanie się miast, przemiany rolnicze czy choroby).
 • Strona internetowa projektu: BIGTREES4LIFE

 

5. LIFE ObservaTREE – an integrated early warning system for tree pests and diseases using citizen science

 • Odniesienie: LIFE12 ENV/UK/000731
 • Lokalizacja: Wielka Brytania
 • Okres trwania: od 1 października 2013 r.  do 1 października 2017 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE ObservaTREE ma na celu zademonstrowanie skutecznego systemu wczesnego ostrzegania o zdrowiu drzew, opartego na zaangażowaniu publicznym. Jego celem jest zgromadzenie wiedzy fachowej, zasobów właścicieli gruntów, przemysłu, środowisk akademickich i rządów, aby zidentyfikować wszelkie znaczące skutki nowych introdukcji roślin lub drzew. System przewiduje umożliwienie wczesnej interwencji w celu powstrzymania lub wyeliminowania zidentyfikowanych szkodników, w sposób, który wiąże się z mniejszymi kosztami środowiskowymi, krajobrazowymi i ekonomicznymi.
 • Strona internetowa projektu: ObservaTREE

 

6. LIFE EcosystemServices – Assessment of ecosystems and their services for nature biodiversity conservation and management

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/LV/000839
 • Lokalizacja: Łotwa
 • Okres trwania: od 1 czerwca 2014 r.  do 31 marca 2020 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE EcosystemServices ma na celu wprowadzenie innowacyjne podejścia do ochrony walorów przyrodniczych, równoważąc te wartości ze względami społecznymi i gospodarczymi. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez dostarczenie wiedzy, którą można wykorzystać przy wyborze scenariuszy rozwoju dla różnych regionów Łotwy i całego kraju, a także innych krajów UE. To innowacyjne podejście zostanie opracowane zgodnie z najlepszymi praktykami UE i wykorzystaniem wskaźników ekonomicznych środowiska.
 • Strona internetowa projektu: EcosystemServices

 

7. LIFE MONIMET – Climate change indicators and vulnerability of boreal zone applying innovative observation and modeling techniques

 • Odniesienie: LIFE12 ENV/FI/000409
 • Lokalizacja: Środkowa i północna Finlandia, a także północna Ostrobothnia (Finlandia) oraz fińska część Morza Bałtyckiego
 • Okres trwania: od 2 września 2013 r.  do 1 września 2017 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE MONIMET miał na celu uzupełnienie braków wiedzy i lepsze zrozumienie przyszłego rozwoju bilansów dwutlenku węgla i wody oraz ich związku ze zmianą klimatu w strefach borealnych. Projekt zakładał stworzenie modeli regionalnych o wysokiej rozdzielczości, które  zostaną zastosowane do opisu zmian klimatu i powierzchni ziemi w odniesieniu do dwutlenku węgla i wody w różnych ekosystemy.
 • Strona internetowa projektu: MONIMET

 

8. Life+ SUBER: Integrative management for an improved adaptation of cork oak forests to climate change

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/ES/000255
 • Lokalizacja: Katalonia (Hiszpania)
 • Okres trwania: od 1 lipca 2014 r.  do 30 czerwca 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt Life+ SUBER ma na celu wdrożenie i zaprezentowanie nowych technik gospodarki leśnej dla europejskiego dębu korkowego (Quercus suber), w celu poprawy jego adaptacji i odporności na zmiany klimatyczne, co z kolei ma skutkować zwiększeniem szans na przetrwanie gatunku. Projekt zakłada zaproponowanie technik polegających na zidentyfikowaniu zagrożeń, takich jak: zmiany klimatyczne, szkodniki czy pożary lasów.
 • Strona internetowa projektu: SUBER

 

9. LIFEGENMON – LIFE for EUROPEAN FOREST GENETIC MONITORING SYSTEM

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/SI/000148
 • Lokalizacja: Słowenia
 • Okres trwania: od 2 lipca 2014 r.  do 30 czerwca 2020 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFEGENMON ma na celu opracowanie systemu „genetycznego monitorowania lasów” (FGM), który będzie służył jako system wczesnego ostrzegania, wykorzystywany w ocenie reakcji danego gatunku na zmiany środowiskowe w długoterminowej skali czasowej. Badania obejmują dwa gatunki drzew – buk zwyczajny (fagus sylvatica) oraz jodła pospolita (abies alba), a w ramach danego systemu, projekt zakłada m.in. wydanie podręczników.
 • Strona internetowa projektu: LIFEGENMON

 

10. LIFE- ELMIAS – Saving wooded Natura 2000 habitats from invasive alien fungi species on the Island of Gotland, Sweden

 • Odniesienie: LIFE12 NAT/SE/001139
 • Lokalizacja: Szwecja
 • Okres trwania: od 1 lipca 2013 r.  do 31 grudzień 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt ma na celu: wyeliminowanie holenderskiej choroby wiązów z Gotlandii; zapewnienie „korzystnego” stanu ochrony i trwałości zalesionych siedlisk, na które wpływa dana choroba; zabezpieczenie zrównoważonej populacji starych drzew na przyszłość oraz przygotowanie planu awaryjnego w przypadku krótkoterminowej porażki eliminacji  holenderskiej choroby wiązów.
 • Strona internetowa projektu: LIFE- ELMIAS

 

11. LIFE+ ForBioSensing PL – Comprehensive monitoring of stand dynamics in Białowieża Forest supported with remote sensing techniques

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/PL/000048
 • Lokalizacja: Polska
 • Okres trwania: od 1 października 2014 r.  do 30 czerwca 2021 r.
 • Cel projektu: Celem projektu ForBioSensing jest opracowanie i stosowanie metodyki monitorowania dla dużych obszarów leśnych za pomocą innowacyjnych technik. Obejmie to monitorowanie w skali punktowej (pomiary w terenie na próbnych powierzchniach) aż do monitorowania obszaru na dużą skalę z wykorzystaniem technik teledetekcji.
 • Strona internetowa projektu: LIFE+ ForBioSensing PL

 

12. Pelkosenniemi-Life – Promotion of public awareness and protection of aapa mires in Lapland

 • Odniesienie: LIFE06 NAT/FIN/000128
 • Lokalizacja: Laponia (Finlandia)
 • Okres trwania: od 1 sierpnia 2006 r.  do 30 października 2010 r.
 • Cel projektu: Projekt Pelkosenniemi-Life miał na celu zapewnienie odpowiedniego stanu ochrony torfowisk „Aapa”  oraz ważnych obszarów ptasich w strefie torfowisk „Perapa-Pohjola aapa” w środkowej Laponii. Celem projektu było przyczynienie się do rozwoju europejskiej sieci Natura 2000 dzięki ulepszonemu planowaniu zarządzania poprzez, m.in. nabywanie terenów prywatnych torfowisk „Aapa” czy przygotowywanie planów odtworzeń torfu.
 • Strona internetowa projektu: Pelkosenniemi

 

13. LIFENaturEtrade – NaturEtrade: creating a marketplace for ecosystem services

 • Odniesienie: LIFE12 ENV/UK/000473
 • Lokalizacja: Wielka Brytania
 • Okres trwania: od 1 lipiec 2013 r.  do 29 czerwiec 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFENaturEtrade ma na celu m.in. wypełnienie luki między badaniami naukowymi a polityką świadczenia usług ekosystemowych poprzez stworzenie nowego zestawu łatwych w użyciu narzędzi i mechanizmów do identyfikacji, mapowania i tworzenia w odniesieniu do rynku usług ekosystemowych w Europie. Projekt zakłada utworzenie internetowej platformy transakcyjnej – „NaturEtrade”.
 • Strona internetowa projektu: NaturEtrade

 

14. LIFE Green-Go!Carpathians – Green-Go! Local initiatives for deployment of green infrastructure within Natura 2000 sites in the Carpathians

 • Odniesienie: LIFE16 GIE/PL/000648
 • Lokalizacja: Polska
 • Okres trwania: od 1 sierpnia 2017  r. do 31 grudnia 2020 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE Green-Go!Carpathians ma na celu zwiększenie wiedzy i świadomości lokalnych wspólnot karpackich w zakresie konieczności ochrony różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich. W szczególności projekt promuje zieloną infrastrukturę, zwiększa świadomość potrzeby utrzymania i przywracania łączności ekologicznej oraz zwiększa poziom wiedzy na temat znaczenia usług ekosystemowych dla zrównoważonego rozwoju lokalnego.
 • Strona internetowa projektu: Green-Go!Carpathians

 

15. Resto-unio – Restoration of Unio crassus rivers in the luxembourgish Ardennes

 • Odniesienie: LIFE11 NAT/LU/000857
 • Lokalizacja: Luksemburg
 • Okres trwania: od 1 września 2012  r. do 28 lutego 2019 r.
 • Cel projektu: Celem projektu Resto-unio jest poprawa jakości siedlisk rzecznego omułka – Skójka gruboskorupowego (Unio crassus) w rzekach Our i Sûre w Luksemburgu. Projekt zakłada m.in.: zmniejszenie ilości drobnych osadów w dwóch obszarach Natura 2000, wprowadzenie nowej metody hodowli dla danego gatunku, uwolnienie nowych osobników w miejscu realizacji projektu, poprawienie łączności systemu rzecznego poprzez usunięcie przeszkód migracyjnych, co zwiększy populację ryb żywicielskich, np. Głowacza białopłetwego (Cottus gobio) czy Troci (Salmo trutta fario).
 • Strona internetowa projektu: Resto-unio

 

16. LIFE DI-CNG – Demonstration and validation of Direct Injection of CNG in vehicle engines and its environmental benefits

 • Odniesienie: LIFE13 ENV/LU/000460
 • Lokalizacja: Luksemburg
 • Okres trwania: od 2 czerwca 2014  r. do 31 maja 2018 r.
 • Cel projektu: Projekt LIFE DI-CNG ma na celu wykonanie dużego kroku w kierunku czystych pojazdów drogowych poprzez opracowanie i demonstrację nowej technologii wtrysku, która pozwoli na bezpośrednie wtłaczanie sprężonego gazu ziemnego (DI-CNG) do silników samochodowych. Zastosowanie takiej innowacyjnej technologii przyniesie ogromne redukcje emisji w porównaniu z silnikami benzynowymi lub wysokoprężnymi. Planowane rezultaty będzie można osiągnąć bez uszczerbku dla trwałości wtryskiwaczy i niezawodności oraz bezpieczeństwa silnika.
 • Strona internetowa projektu: LIFE DI-CNG

 

17. LIFE Riparian Forests – Restoration and conservation of riparian forests of habitat type *91Е0 in Natura 2000 sites and model areas in Bulgaria

 • Odniesienie: LIFE13 NAT/BG/000801
 • Lokalizacja: Bułgaria
 • Okres trwania: od 1 września 2014  r. do 28 lutego 2019 r.
 • Cel projektu: LIFE Riparian Forests ma na celu poprawę stanu ochrony siedliska priorytetowego 91E0*: lasy łęgowe. Cel ten zostanie osiągnięte poprzez bezpośrednie odtworzenie i poprawę jakości siedliska dzięki zastosowaniu szeregu technik i przetestowaniu alternatywnych metod leśnych. Projekt ma również na celu poprawę bazy wiedzy w zakresie odtwarzania i zarządzania tym siedliskiem poprzez opracowanie podręcznika. Planowane jest także osiągnięcie powiększonej świadomości społecznej, dzięki dotarciu do lokalnych grup w obszarze projektu.
 • Strona internetowa projektu: LIFE Riparian Forests

18. LIFE FORECCAsT – Forest: Climate Change Adaptation

 • Odniesienie: LIFE15 CCA/FR/000021
 • Lokalizacja: Francja
 • Okres trwania: od 1 lipca 2016  r. do 1 listopada 2019 r.
 • Cel projektu: LIFE FORECCAsT ma na celu  zapewnienie właścicielom lasów i zarządcom „Parc Naturel Régional du Haut Languedoc” środków do budowy strategii zarządzania, z uwzględnieniem zmian klimatu, której celem będzie ochrona ekosystemów leśnych na danym obszarze i zapewnienie dynamicznego rozwoju sektora leśnego w zgodzie ze środowiskowymi, gospodarczymi i społecznymi wyzwaniami. Aby osiągnąć ten cel, jest przewidziane stworzenie aplikacji cyfrowej obejmującej m.in.  parametry klimatyczne i topograficzne w procesie decyzyjnym.
 • Strona internetowa projektu: LIFE FORECCAsT